Sociální služby

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Nymburk

  Poskytujeme odborné ambulantní psychologické a sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům. Dále poskytujeme odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým rozvratem či rozpadem blízkých vztahů a osobám v zátěžových situacích. Pracujeme také s osobami, které jsou oběťmi domácího násilí. Chceme podpořit člověka, aby byl schopen porozumět své těžké životní situaci, dokázal ji sám překonat a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Prvotním cílem je řešit akutní stav. Chceme posílit člověka tak, aby byl schopen se opětovně zapojit do normálního života, aniž by potřeboval využívat sociální služby, nebo jen v nutném rozsahu.

  Naše kontaktní údaje:

  Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk 2

  Telefon: +420 325 513 551
  Mobil: +420 775 210 542
  E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz
  Pracovni doba: Po 8:00 - 17:00, Út 8:00 - 15:00, St 8:00 - 17:00, Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 11:00

 • Diakonie ČCE Středisko v Libici nad Cidlinou

  Jsme církevní nestátní nezisková organizace. Poskytujeme sociální, zdravotní, aktivizační a pastorační služby seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Naším posláním je vytvářet podmínky domácího prostředí, pomoc v sebeobsluze tak, aby senioři a lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence mohli dál žít důstojným způsobem života. Pomáháme tím i rodinným příslušníkům, aby měli více prostoru na odpočinek, uchování pracovního poměru a nedošlo u nich k sociální izolovanosti. Ze sociálních služeb mohou klienti využít domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a návazné služby. Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, kterou poskytujeme v obcích Pátek a Opolany. Domov pro seniory je pobytová služba v obci Libice nad Cidlinou. Návazné služby zajišťujeme: praní, žehlení a mandlování prádla. Dále půjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, polohovací lůžka apod.). Ve středisku je možné si objednat také obědy. Naší snahou je pomáhat a sloužit druhým, čímž se snažíme naplňovat základní význam slova „DIAKONIE“. U nás se budete cítit jako doma.

  Naše kontaktní údaje:

  Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou

  Telefon: +420 325 637 304
  Mobil: socialka@libice.diakoniecce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 je přítomna sociální pracovnice, u které získáte další informace o našich službách
  Pracovní doba domovů při Vašem pobytu: nepřetržitě

 • Laxus o.s.

  Jsme profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké, především na území středních a východních Čech. Minimalizujeme negativní dopady užívání drog. Služby poskytujeme formou terénních, ambulantních a poradenských programů. Našimi klienty jsou především osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Motivují klienty ke změně životního stylu. Dále poskytujeme poradenství a rodinnou terapii určené pro osoby blízké uživatelům drog a celým rodinám. Monitorujeme drogovou scénu v regionu, sbíráme a likvidujeme použité injekční stříkačky a chráníme veřejné zdraví. Nabízíme testování na žloutenku typu C a informační servis zaměřený na infekční choroby. Naším působením zajišťujeme prevenci šíření infekčních chorob. Dále se zabýváme primární prevencí, kterou působíme na žáky základních a středních škol a nabízíme jim zdravou a bezpečnou alternativu k rizikovému chování, jakým je např. experimentování s tabákem, alkoholem a drogami, agresivní chování a jiné formy nebezpečných projevů. Také zajišťujeme vzdělávání školních metodiků prevence.

  Naše kontaktní údaje:

  Centrum adiktologických služeb Nymburk, Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk

  Telefon: +420 325 514 424
  Mobil: +420 606 365 338
  E-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
  Terénní mobil: 420 724 557 504
  Pracovní doba Centra adiktologických služeb Nymburk: Po - Pá 9:00 - 17:00
  Pracovní doba terénního programu: Po - Pá 12:00 - 17:00

 • Městská nemocnice Městec Králové a.s.

  Poskytujeme akutní péči v oborech - vnitřní lékařství, chirurgie, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče, a pobytová služba v zařízení ústavní péče. Klienty pobytových sociálních služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči našeho zdravotnického zařízení, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, proto nemohou být propuštěny z nemocnice do doby, než je jim zajištěno poskytování návazných pobytových sociálních služeb. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 633 137
  Mobil: +420 724 865 495
  E-mail: rosulkova@nemmk.cz
  Web: www.nemmk.cz

 • Pečovatelská služba Městec Králové, s. r. o.

  Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. je projektem Městské nemocnice Městec Králové a.s. Původně jsme nabízeli především hospicovou péči. Naše služby jsme rozšířili o pečovatelské služby, odlehčovací služby a osobní asistenci. Našimi klienty jsou osoby se sníženou soběstačností, osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním a tělesným postižením. Pečovatelské služby kombinujeme s terénní službou. Do domácnosti tak dojíždí i zdravotní personál, který pracuje zároveň v nemocnici MNMK a.s., se kterou úzce spolupracujeme. Klienti nejvíce využívají dovoz oběda, úklid domácnosti a nákupy do domu. Osobám po akutních stavech a chronicky nemocným nabízíme k zapůjčení širokou škálu kompenzačních, rehabilitačních a terapeutických pomůcek. Současně nabízíme poradenství a zaškolení, jak pomůcky používat. Součástí našich služeb je i dovoz pomůcek do domácnosti. Službu především nabízíme klientům z okolí Městce Králové.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  E-mail: psmk@nemmk.cz
  Mobil: +420 725 252 302 - objednání obědů, informace ohledně služeb
  Mobil: +420 724 981 672 - půjčovna pomůcek
  Mobil: +420 725 754 067 - domácí péče
  Mobil: +420 724 865 495 - sociální pracovnice

 • Respondeo o. s. (dříve Občanská poradna, o.s.)

  Nabízíme bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Poskytujeme tři sociální služby: odborné sociální poradenství - Občanská poradna, pomoc obětem domácího násilí – Intervenční centrum a pomoc obětem trestných činů - Centrum pro pomoc obětem. Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Intervenční centrum nabízí pomoc lidem ohroženým násilným chováním ze strany svých blízkých nebo těch, kdo s nimi žijí ve společném obydlí. Posláním Centra pro pomoc obětem je podpora obětí trestné činnosti nebo osob trestnou činností ohrožených, a to prostřednictvím sociálně právní pomoci. V rámci preventivní činnosti pořádáme besedy a semináře pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti, domácího násilí a dalších sociálně patologických jevů. Hlavními principy naší činnosti je bezplatné poskytování služeb, diskrétnost, dobrovolná spolupráce, respekt a individuální přístup.

  Naše kontaktní údaje:

  Nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro), 288 02 Nymburk

  Telefon: +420 325 511 148 - pro všechny služby
  E-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
  Web: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz
  Mobil: +420 731 588 632 - Občanská poradna a Centrum pro pomoc obětem
  Mobil: +420 775 561 845 - Intervenční centrum
  Občanská poradna : info@opnymburk.cz
  Centrum pro pomoc obětem: info@pomocobetem.cz
  Intervenční centrum: ic.nymburk@pomocobetem.cz

Návazné služby

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246